Dr. Kyriazopoulos Georgios

Dr. Giakoumatos Stefanos

Dr. Sorina Chiper

Dr. Apostolopoulos Nikolaos

Dr. Hader Alber

Dr. Ilias A. Makris

Alexandros Lyngitsos 

Anastasopoulou Eleni

Dr. Petropoulos Dimitrios

Dr. Metaxas Theodore

Dr. Spiliopoulos Odysseas

Dr. Alexandros Kakouris

Zisis Mandaras

Elena Athanasopoulou